• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Regulamin

     Poniżej przedstawiamy Regulamin Ogniska Red Note. Prosimy o zapoznanie się z nim. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

     Na dole strony jest możliwość pobrania Umowy, którą należy wydrukować, wypełnić i zostawić instruktorowi najlepiej na pierwszej lekcji. Można również przesłać informację mailową na adres: kontakt@red-note.com.pl : "Akceptuję umowę" w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika kursu, a w treści dane potrzebne do rozliczeń (imię i nazwisko, adres, telefon). 

      

     REGULAMIN

     OGNISKA MUZYCZNEGO RED NOTE

      

     1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OGNISKU MUZYCZNYM RED NOTE

     a) Zajęcia realizowane w ramach Kursu przeprowadzane są w siedzibie głównej Ogniska (Mikołów, ul. Pszczyńska 25) lub w filii Ogniska (Katowice-Brynów, ul. Rolna 43c).

     b) Kurs prowadzi instruktor na podstawie licencji wewnętrznej (LWRN), którą wydaje właściciel Ogniska Muzycznego RED NOTE - Jacek Sroka-Ritau po wcześniejszym sprawdzeniu kompetencji merytorycznych i pedagogicznych.

     c) Właściciel Ogniska Muzycznego Red Note zobowiązuje się do poinformowania o ewentualnej zmianie instruktora.

     d) Lekcja w Ognisku Muzycznym Red Note trwa 45 minut.

     e) Kurs jest prowadzony na podstawie programów oraz z użyciem materiałów i pomocy dydaktycznych opracowanych przez instruktorów Ogniska. Podstawowe materiały (nuty, diagramy, opracowania zagadnień teoretycznych) Uczestnik otrzymuje w  ramach Kursu. Materiały są opracowaniami autorskimi i są własnością Ogniska Muzycznego Red Note. Ich kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie jest zabronione.

     f) Instruktor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia Dziennika Zajęć, który jest formą ewidencji obecności Uczestników kursu na zajęciach.

     g) Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia lub dyplomu o ukończeniu Kursu.

      

     1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ, OPŁATY i inne

     a) Uczestnik kursu (lub jego opiekun prawny) jest zobowiązany do:

     - uczestnictwa w kursie zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym z instruktorem, od dnia zapisu na kurs do końca roku szkolnego lub do momentu wypowiedzenia umowy.

     - regulowania płatności za zajęcia w miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie rachunku wystawionego na koniec miesiąca.

     b) Obowiązuje cennik za zajęcia:

     - indywidualne - 50 zł / lekcja (45 min.)

     - indywidualne - perkusja - 55 zł / lekcja

     - grupa 2-osobowa (tandem) - 37 zł / lekcja

     - grupa 3-osobowa - 32 zł / lekcja

     - grupa Red Note Kids – zajęcia umuzykalniające - 32 zł / lekcja.

     c) Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie zwalnia z konieczności wniesienia opłaty za zajęcia. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności dopuszcza się jeden raz w ciągu semestru odstąpienie od pobrania opłaty za zajęcia. Każda następna nieobecność wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za zajęcia, bez względu na powód. O nieobecności należy możliwie jak najwcześniej poinformować instruktora.

     d) Uczestnik będzie zwolniony z konieczności wniesienia opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Usługodawcy (nieobecność instruktora, serwisowanie instrumentów, itp).

     e) Do harmonogramu zajęć nie wliczają się dni: 1.11, 11.11, 25-26.12, 1.01, 6.01, Wielkanoc (data ruchoma), 1.05, 3.05, Boże Ciało (data ruchoma), oraz 24.12, 31.12, 2.05.

     f) Ognisko Muzyczne Red Note nie prowadzi zajęć w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) oraz w czasie ferii zimowych. W przypadku dużej ilości chętnych Usługodawca może zorganizować wakacyjny tryb zajęć. Udział w takich zajęciach jest dobrowolny, należy zapisać się z odpowiednim wyprzedzeniem i opłacić zajęcia z góry.

     g) Opłaty za zajęcia dokonuje się do 7 dnia m-ca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy Usługodawcy (zgodnie z danymi na fakturze. WAŻNE – prosimy wpisywać w tytule przelewu nazwisko Uczestnika oraz NUMER faktury)

     Za opóźnienie w płatnościach Usługodawca może naliczyć ustawowe odsetki, do rozliczenia w następnym miesiącu rozliczeniowym.

     h) W przypadku dwukrotnego opóźnienia we wniesieniu opłaty za zajęcia, Usługodawca zastrzega sobie prawo zażądania płatności z góry za każdy następny miesiąc rozliczeniowy.

     i) Jedyną podstawą ewidencjonowania ilości lekcji jest Dziennik Zajęć. Usługobiorca ma prawo wglądu do Dziennika Zajęć.

     3. Uczestnik kursu ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody w siedzibie Ogniska Muzycznego Red Note.

     4. Uczestnik kursu (lub jego opiekun prawny) wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby kontaktu oraz w celu wypisania rachunku za zajęcia.

     5. Obowiązek informacyjny: Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO – szczegóły znajdują się w siedzibie Ogniska Muzycznego RED NOTE. Informację o przetwarzaniu danych osobowych otrzymują również Państwo razem z Umową (jest do pobrania poniżej).

     Regulamin - pobierz pdf

     Umowa - pobierz i wypełnij

     RODO

     back to top
     Filters