• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Regulamin

     REGULAMIN OGNISKA MUZYCZNEGO RED NOTE

      

     1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OGNISKU MUZYCZNYM RED NOTE

     a) Zajęcia realizowane w ramach Kursu przeprowadzane są w siedzibie głównej Ogniska (Mikołów, ul. Pszczyńska 25) lub w filii Ogniska (Katowice-Brynów, ul. Rolna 43c).

     b) Kurs prowadzi instruktor na podstawie licencji wewnętrznej (LWRN), którą wydaje właściciel Ogniska Muzycznego RED NOTE - Jacek Sroka-Ritau po wcześniejszym sprawdzeniu kompetencji merytorycznych i pedagogicznych.

     c) Właściciel Ogniska Muzycznego Red Note zobowiązuje się do poinformowania o ewentualnej zmianie instruktora.

     d) Lekcja w Ognisku Muzycznym Red Note trwa 45 minut.

     e) Kurs jest prowadzony na podstawie programów oraz z użyciem materiałów i pomocy dydaktycznych opracowanych przez Instruktorów Ogniska. Podstawowe materiały (nuty, diagramy, opracowania zagadnień teoretycznych) Uczestnik otrzymuje w ramach Kursu. Materiały są opracowaniami autorskimi i są własnością Ogniska Muzycznego Red Note. Ich kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie jest zabronione.

     f) Instruktor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia Dziennika Zajęć, który jest formą ewidencji obecności Uczestników kursu na zajęciach.

     g) Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia lub dyplomu o ukończeniu Kursu.

      

     2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ, OPŁATY

     a) Uczestnik kursu (lub jego opiekun prawny) jest zobowiązany do:

     • uczestnictwa w kursie od dnia zapisu na zajęcia do końca roku szkolnego (lub do momentu pisemnego wypowiedzenia umowy),
     • uczestnictwa w kursie zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym z instruktorem,
     • regulowania płatności za zajęcia w miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie rachunku wystawionego na koniec miesiąca;

     b) Obowiązuje cennik za zajęcia:

     • indywidualne - 49 zł / lekcja
     • indywidualne – perkusja - 55 zł / lekcja
     • grupa 2-osobowa (tandem) - 35 zł / lekcja
     • grupa 3-osobowa - 30 zł / lekcja
     • grupa Red Note Kids – zajęcia umuzykalniające - 30 zł / lekcja.

     c) Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie zwalnia z konieczności wniesienia opłaty za zajęcia. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności dopuszcza się jeden raz w ciągu semestru odstąpienie od pobrania opłaty za zajęcia. Każda następna nieobecność wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za zajęcia, bez względu na powód. O nieobecności należy możliwie jak najwcześniej poinformować instruktora.

     d) Uczestnik będzie zwolniony z konieczności wniesienia opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Usługodawcy (nieobecność Instruktora, serwisowanie instrumentów).

     e) Do harmonogramu zajęć nie wliczają się dni ustawowo wolne od pracy: 1.11, 11.11, 25-26.12, 1.01, 6.01, Wielkanoc (data ruchoma), 1.05, 3.05, Boże Ciało (data ruchoma), oraz 24.12, 31.12, 2.05.

     f) Ognisko Muzyczne Red Note nie prowadzi zajęć w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) oraz w czasie ferii zimowych. Usługodawca może zorganizować wakacyjny tryb zajęć. Udział w takich zajęciach jest dobrowolny, należy zapisać się z odpowiednim wyprzedzeniem i opłacić zajęcia z góry.

     g) Opłaty za zajęcia dokonuje się do 7 dnia m-ca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy Usługodawcy,

     tj: 35 1140 2004 0000 3602 7710 5256.

     Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie rozpoczęciem procedury odzyskiwania należności drogą sądową po wcześniejszym poinformowaniu Usługobiorcy o zaległych płatnościach (przypomnienie sms/mail --> wezwanie do zapłaty --> wezwanie przedsądowne). Za opóźnienie w płatnościach Usługodawca może naliczyć ustawowe odsetki, do rozliczenia w następnym miesiącu rozliczeniowym.

      h) W przypadku dwukrotnego opóźnienia we wniesieniu opłaty za zajęcia, Usługodawca zastrzega sobie prawo zażądania płatności z góry za każdy następny miesiąc rozliczeniowy (aneks do umowy o zmianie sposobu rozliczania Kursu), pod groźbą natychmiastowego przerwania kursu.

      i) Jedyną podstawą ewidencjonowania ilości lekcji odbywających się w czasie trwania Kursu jest Dziennik Zajęć. Usługobiorca ma prawo wglądu do Dziennika Zajęć.

      

     3. Uczestnik kursu ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody w siedzibie Ogniska Muzycznego Red Note.

     4. Uczestnik kursu ma możliwość wypożyczenia instrumentu (przez pierwszy miesiąc nie ponosi z tego tytułu dodatkowych opłat). Cennik wypożyczenia ustalany jest indywidualnie.

     5. Uczestnik kursu (lub jego opiekun prawny) wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby kontaktu oraz w celu wypisania rachunku za zajęcia.

     6. Obowiązek informacyjny: Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO – szczegóły znajdują się w siedzibie Ogniska Muzycznego RED NOTE. Informację o przetwarzaniu danych osobowych otrzymują również Państwo razem z Umową.

     7. Ognisko Muzyczne RED NOTE zobowiązuje się do zaprezentowania wyników dydaktycznych w formie KONCERTU FINAŁOWEGO, który odbywa się po zakończeniu każdego roku szkolnego. Podczas koncertu wręczane są świadectwa będące dokumentem określającym poziom edukacyjny i jego ocenę w skali 1-6(od oceny niedostatecznej do celującej).

     Wersja PDF - do pobrania.

     back to top
     Filters